Stavební jáma je výkop pro založení stavby, přičemž její šířka je větší než 2 m a poměr délky k šířce dna stavební jámy je méně než 6. Jinak řečeno půdorysné rozměry stavební jámy jsou větší než její hloubka.  Stavební rýha je výkop o maximální šířce 2 m, jejímž nejdelším rozměrem je její délka. Jak stavební jáma, tak stavební rýha leží pod úrovní terénu a mohou mít jak rovné, tak šikmé stěny.

Aby byl jakýkoli výkop bezpečný, je třeba jeho stěny zpevnit, aby se nezačaly bortit a neohrozily pracovníky stavby, případně postup stavebních prací. V ČR musí být podle platné legislativy zapažen každý nevysvahovaný výkop, jehož hloubka je minimálně 1,5 m, pokud jde o výkop v zastavěném území, minimální hloubka nutná pro pažení je ještě menší, a to 1,3 m.

Forma, jakou má být konkrétní jáma či rýha zapažena, závisí na několika faktorech. Čím je stavební jáma či rýha hlubší, tím vyšší je tlak na její stěny. Dalšími faktory jsou terén, v němž se jáma nachází, charakter podloží a také úroveň hladiny spodní vody. Na stavbu může mít dále vliv intenzita dopravního zatížení v jejím okolí a také výška a hmota okolních staveb, stejně jako jejich faktická vzdálenost od stavební jámy či rýhy.

Podle typu jeho konstrukce a také způsobu realizace se rozeznávají 4 základní druhy pažení, a to příložné, zátažné, hnané a záporové. Příložné pažení je vhodné pro výkopy se svislými stěnami. Pažiny mohou být svislé i vodorovné a vyrábějí se buď ze dřeva nebo z kovu (ocel, hliník). Pažiny se překládají svlaky, a to buď vodorovnými nebo kolmými podle toho, jaké jsou pažiny. Svlaky se pak zajišťují vzpěrami nebo rozpěrami.  

U rýh se používají také pažení zátažná, která tvoří svislé pažiny. Ty se během hloubení rýhy postupně dorážejí tak, aby dosahovaly až na dno výkopu. U hlubokých výkopů se volí pažení hnané, což jsou svislé pažiny, které se beranidlem razí těsně vedle sebe ještě před zahájením hloubení vlastního výkopu. Mezery se vyplňují. Posledním druhem pažení je záporové. Tvoří ho svislé zápory ukotvené v zemi pod úrovní dna výkopu asi ve vzdálenosti 2 m od sebe. Mezi tyto zápory se nasouvají vodorovné pažiny.

Pro pažení výkopů se využívají ucelené pažící systémy z hliníku či oceli, které firmy dodávají dle charakteru stavební jámy/rýhy, nebo se dá vytvořit z jednotlivých prvků. U větších staveb se využívají také další typy pažení, například mikrozápory, štětové, podzemní nebo pilotové stěny, případně trysková injektáž.

Autor: Mag

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.