Beton je tradičním stavebním materiálem, ale ani u něj se nezastavil vývoj. Moderní přísady jsou schopné zásadně změnit vlastnosti betonu a rozšířit možnosti, kde ho lze použít.

Základní složení betonu
Beton se skládá ze tří základních částí, a to z pojiva, plniva a přísad. Jako pojivo se nejčastěji používá cement, ale existují i asfaltový beton, kde je pojivem asfalt. V obou variantách asfaltu je plnivem kamenivo, tedy přírodní nebo i umělý zrnitý materiál. Dnes se beton nejčastěji připravuje z vícesložkové práškové směsi a vody. Přísady buď už jsou přímo součástí směsi, nebo se do ní mohou přidat.

Kategorie přísad do betonu
Přísady do betonu se rozdělují do několika tříd, které jsou označeny podle toho, jakou mají funkci. Základními druhy přísad jsou:

  • provzdušňovače
  • urychlovače tuhnutí
  • vodoredukující (plastifikátory)
  • změkčovadla (superplastifikátory)
  • zpomalovače tuhnutí
  • speciální

Provzdušňovače
Tyto přísady se používají do speciálního druhu provzdušněných betonů, které lépe odolávají mrazu. Tyto přísady vytvářejí v betonové směsi speciální izolované mikrobublinky, které jsou v betonu rozmístěné rovnoměrně. Finální obsah vzduchu v betonu se pohybuje mezi 2 až 6 %. Provzdušnění sníží tlak ve struktuře betonu, který způsobují krystalky ledu. Působí také plastifikačně. Jako hlavní přísada pro provzdušnění betonu se dříve používaly hlavně přírodní pryskyřice, v současnosti je výběr těchto přísad mnohem širší.    

Urychlovače tuhnutí
S touto přísadou se zrychlí nárůst počáteční pevnosti a obvykle se také zkrátí začátku a také celkové doby tuhnutí čerstvé betonové směsi. Většina těchto přísad ale ovlivňuje také zkrácení doby tvrdnutí betonu, který už ztuhnul. Vždy je nezbytné přesně dodržovat technologický postup, protože ne vždy je rychlé tuhnutí žádoucí. Jedná se o látky chloridové, bezchloridové, nebo na bázi dusičnanů.

Plastifikátory
Tyto přísady redukují nezbytné množství vody v betonové směsi o 5 až 10, někdy až 15 % a beton s touto přísadou má obvykle nižší vodní součinitel a je pevnější. Takový beton má delší zpracovatelnost a soudržnost, betonová směs se lépe čerpá i transportuje. Může se jednat o lignosulfonáty, nebo syntetické makromolekulární sloučeniny.

Superplastifikátory
Jedná se o změkčovadla, tedy látky vysoce redukují potřebnou vodu. Někdy jsou označovány i jako nová generace plastifikátorů. Díky této přísadě se obsah vody sníží až o 30 %.  Zároveň se zvyšuje tekutost hodového betonu, takže ten lze jednoduše na určené místo rozlít, aniž by ho bylo nutné hutnit. Nevýhodou je poměrně krátká doba účinku, jen 30 až 90 minut dle výrobce, takže je nutné přidávat tuto přísadu do betonu až přímo na staveništi. Jedná se o látky na bázi polykarboxylátů.

Zpomalovače
Zejména v letních měsících je třeba tuhnutí betonu zpomalit. Proto se používají zpomalovače (někdy označované i jako retardéry), které zpomalují rychlost nárůstu pevnosti betonu. Díky zpomalovačům se beton udrží ve zpracovatelné formě. Některé zpomalovače mohou redukovat potřebné množství vody a mohou ovlivnit i vzduchové bublinky v betonu. Jedná se o pyrofosforečnan tetrasodný, sacharózu nebo látky na bázi kyseliny fosforečné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.